Kurs spółki 9.16 (0%)

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

lp akcjonariusz l. akcji % akcji l. głosów % głosów data ostatniej zmiany
1 MOSTOSTAL WARSZAWA S.A - inf. z dn. 17.01.2018 r. 973 857 48.69 1 240 905 53.10 17.01.2018
2. Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.(OFE PZU "Złota Jesień" S.A.) - inf. z dn. 16.04.2013 r. 155 613 7,78 155 613 6,66 21.07.2020
3 Pozostali 870 530 43,53 940 422 40,24 21.07.2020
 
Struktura kapitału zakładowego

lp rodzaj akcji i seria l. akcji % kapitału l. głosów % głosów na WZ data rejestracji prawo do dywidendy
1 Akcje imienne uprzywilejowane co do głosu 5:1 84 235 4,21 421 175 18,02    
  Serii A 11.XII 92 1.I.93
  Serii B 30.III.98 1.I.98
2 Akcje na okaziciela serii A i B ( po konwersjach ) 232 700 11,64 232 700 9,96    
  Serii A 11.XII 92 1.I.93
  Serii B 30.III.98 1.I.98
3 Akcje na okaziciela serii C 1 683 065 84,15 1 683 065 72,02 22.VII.98 1.I.98
  Ogółem: 2 000 000 100,00 2 336 940 100,00    
Wartość nominalna każdej akcji emitenta wynosi 10 PLN