Kurs spółki 9.16 (0%)

Kontakt

Mostostal Płock S.A.
ul. Targowa 12,
09-400 Płock
Telefony kontaktowe:
centrala: +48 24 367 11 11
sekretariat: +48 24 367 11 24
fax: +48 24 367 12 50, +48 24 367 12 75
Konto BANK PEKAO S.A. I /O Płock
nr 92124031741111000028903677
Rejestr: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego numer KRS 0000053336
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału
wpłaconego wynosi 20 000 000 zł
NIP: 774-000-62-10
Regon: 610040361

Masz pytania?
Skontaktuj się